In absurde en ek mankelike útstjerringstrip lâns de ôfgrûnen fan ús beskaving

tongersdei 25 maaie 2017 – snein 18 juny 2017

Wa oerlibbet de skries?

In absurde en ek mankelike útstjerringstrip lâns de ôfgrûnen fan ús beskaving

De panda hat gjin nocht om him te fermannichfâldigjen. De skries fret de rysfjilden leech. En Afrika hat honger. De bedrige greidefûgel en de útstjerrende knuffelbear steane symboal foar in stik bewustwurding fan ús minsklik tekoartsjitten. Yn ús wrâld, dêr’t alles altyd mear en mear wêze moat, spylje we in spul. En de priiswinnende fraach is: wa sil hjoed útstjerre?

De wrâld hat it der mar drok mei. We moatte de natuer yn syn hjoeddeiske foarm fuortbestean litte, want in definityf ôfskied fan libbensfoarmen op ierde rekket. Miskien om’t it in spegel fan ús eigen fuortbestean is en ús minsklik ûnfermogen om feroarje te kinnen.

Yn it dúnlânskip komme we de panda, Darwin, in hjoeddeiske biologe en in âldere sjongeres sûnder bern tsjin. Se meitsje harren op foar de komst fan ús nasjonale fûgelheld, de skries. Hy fjochtet syn deistige oerlibbingsstriid en dat lit de oaren neitinke oer harren oerlibbingsstrategyen. Is it, lykas Douwe Dijkstra as Darwin sjongt, “oanpasse of opbokke”, is it “trochlibje yn dyn liet”, of moatte we ús oerlibjende hâlding loslitte en besykje te libjen?

In foarstelling fan Douwe Dijkstra, Karel Hermans, Ira Judkovskaja, Karlijn Kistemaker, Aukje Schaafsma, Eelco Venema, Elze van den Akker, Silvia Andringa, Aly Bruinsma en Bruno Doedens.

Wa oerlibbet de skries? is te sjen op Festival Karavaan fan 25 o/m 28 maaie en op it Oerol Festival op Skylge fan 9 o/m 18 juny (premjêre 10 juny 13:30).

Ferdjipping

Tryater jout romte om oars te tinken. We fine fragen nijsgjirriger as antwurden. We binne altyd op ûndersyk út en geane graach yn petear. Dêrom organisearje we yn gearwurking mei Oerol en oare partners ekstra aktiviteiten by Wa oerlibbet de skries?.

Mear ynformaasje oer de ferdjipjende aktiviteiten is te finen yn de app fan Tryater.

 

Skries-app

By Wa oerlibbet de skries? evoluearret it programmaboekje nei in app. Dêryn stiet alle achtergrûnynformaasje en râneprogrammearring. De app is te downloaden yn de Appstore en yn Google Play. De app is makke mei Appmachine.

DOWNLOAD DE TRYATER-APP

Foar minsken dy’t net goed rinne kinne of minder-falide binne is dizze foarstelling spitigernôch wier net geskikt.

 

 

Kredits

Domenica Tundo | Aaron Kuiken, Ronald Kalter, Emma Dillingh, Dimithri Postma, Debora Feenstra | Linda de Jong, Roos Jepma, Juliette Tantawy, Doutsen van Gosliga (Friesland College D'Drive) | Aart Laferte, Ben Vrielink, Jan Bruinsma | Jan Bruinsma |
Elze van den Akker
Silvia Andringa
Aly Bruinsma
Douwe Dijkstra
Karel Hermans
Ira Judkovskaja
Karlijn Kistemaker
Aukje Schaafsma
Eelco Venema
Domenica Tundo

Parse

"Theater over de Grutto in onszelf"

— Friesch Dagblad 2017

"Oerol als spiegel van de natuur"

— Trouw 2017

"Blik op dampkring en Grutto"

— Leeuwarder Courant 2017

"Vermakelijk locatietheater rond de Grutto"

— Friesch Dagblad 2017

"Strijd tegen de strijd"

— Telegraaf 2017

"Column Kirsten van Santen"

— Leeuwarder Courant 2017