In absurde en ek mankelike útstjerringstrip lâns de ôfgrûnen fan ús beskaving
LET OP: Foarstellingen 27 maaie 16:00 en 28 maaie 13:00 geane net troch y.f.m. waarmte

tongersdei 25 maaie 2017 – snein 18 juny 2017

Wa oerlibbet de skries?

Bestel kaarten
In absurde en ek mankelike útstjerringstrip lâns de ôfgrûnen fan ús beskaving

LET OP: De foarstellingen op sneon 27 maaie 16:00 oere en snein 28 maaie 13:00 oere op Karavaan geane net troch y.f.m. de waarmte.
Publyk dat kaarten hie is, foar safier der in telefoannûmer bekend wie, ynformearre troch Karavaan.

De panda hat gjin nocht om him te fermannichfâldigjen. De skries fret de rysfjilden leech. En Afrika hat honger. De bedrige greidefûgel en de útstjerrende knuffelbear steane symboal foar in stik bewustwurding fan ús minsklik tekoartsjitten. Yn ús wrâld, dêr’t alles altyd mear en mear wêze moat, spylje we in spul. En de priiswinnende fraach is: wa sil hjoed útstjerre?

De wrâld hat it der mar drok mei. We moatte de natuer yn syn hjoeddeiske foarm fuortbestean litte, want in definityf ôfskied fan libbensfoarmen op ierde rekket. Miskien om’t it in spegel fan ús eigen fuortbestean is en ús minsklik ûnfermogen om feroarje te kinnen.

De skries, de panda, Darwin, in hjoeddeiske biologe en in âldere keunstneres sûnder bern besette in stik lân. Se litte it publyk ferskillende perspektiven sjen oer hoe’t it fierder gean kin mei de wrâld, mei de skries en mei ús, de minske. Wa oerlibbet de skries? is in absurde en ek mankelike útstjerringstrip lâns de ôfgrûnen fan ús beskaving.

In foarstelling fan Douwe Dijkstra, Karel Hermans, Ira Judkovskaja, Karlijn Kistemaker, Aukje Schaafsma, Eelco Venema, Elze van den Akker, Silvia Andringa, Aly Bruinsma en Bruno Doedens.

Wa oerlibbet de skries? is te sjen op Festival Karavaan fan 25 o/m 28 maaie en op it Oerol Festival op Skylge fan 9 o/m 18 juny (premjêre 10 juny 13:30).

Praktyske ynformaasje

Let op: Giest nei de foarstelling op Karavaan? Kom kuierjend of op de fiets nei De Berenkuil! Gjin fyts? Lit dyn Karavaan-ticket sjen by fietsverhuur Raat, ûnder oan de Klimduin. Dêr kinst foar mar €5 in fyts hiere. Komst mei de auto? Parkear dan (betelle) by Buitencentrum Schoorlse Duinen. Fan dêr út rinst 2 km troch de dunen nei De Berenkuil.

Ekstra tips foar de foarstellingen op Karavaan y.f.m. de waarmte

Der is gjin skaad op de spyllokaasje. Dêrom:

*Smar dysels (en de oar) goed yn mei sinnebrânkrême
*Set in petsje of huodsje op
*Ful foar oanfang fan de foarstelling dyn wetterfleske yn De Berenkuil

 

By Wa oerlibbet de skries? evoluearret it programmaboekje nei in app. Dêr kin it publyk alle achtergrûnynformaasje en râneprogrammearring fine. De app is meikoarten te downloaden. De app is makke mei Appmachine, software wêrmei’t men sels apps ûntwikkelje kin.

Foar minsken dy’t net goed rinne kinne of minder-falide binne is dizze foarstelling spitigernôch wier net geskikt.

 

 

Kredits

Domenica Tundo | Aaron Kuiken, Ronald Kalter, Emma Dillingh, Dimithri Postma, Debora Feenstra, Linda de Jong, Roos Jepma, Juliette Tantawy, Doutsen van Gosliga (Friesland College D'Drive) | Aart Laferte, Ben Vrielink, Jan Bruinsma | Jan Bruinsma, Pieter Jilles Tjoelker |
Elze van den Akker
Silvia Andringa
Aly Bruinsma
Douwe Dijkstra
Karel Hermans
Ira Judkovskaja
Karlijn Kistemaker
Aukje Schaafsma
Eelco Venema
Domenica Tundo